::ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ::Welcome to Bansuan jananusorn School :: http://www.banjan.ac.th


นางนภาพร มูลเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นางสาวปริยากร ศรีแก้ว
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 

นางณัฐรินีย์ จิรัตติกานนท์ 
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
รองผู้อำนวยการชำนาญการ

นางสาวอัญสุรียา นามเหลา
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 

นางปฏิญญา บุญผ่อง
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 

นางศศิธร จันทวี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นางศศิธร อัจจิมาธร
ครูชำนาญการพิเศษ


นายธงชัย วงษ์บูรณาวาทย์
ครูชำนาญการพิเศษ


 


นางอาภรณ์ ดวงรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวกัลยา โอสถผสม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอวะสัน บรรจงปรุ
ครูชำนาญการพิเศษ

 นางสาวพรพิมล โกศลวัฒน์
ครู

 

 


นางสาวบุษยา หวังกุนกลาง
ครู


นายสุวัธชัย ศรีเล็ก
ครู


นางสาวจณิสตา รักความซื่อ
ครู

นางสาวเมธิญา เฟื่องศรี
ครูชำนาญการ 


 นางสาวกัญญ์ชิสา มานเสนกิตติ์ธนา
ครูผู้ช่วย


ว่าที่ ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ์
ครู


นางสาวสุวิมล บัวทอง
ครูผู้ช่วยนางสาวนวพร พิมแพร
ครูอัตราจ้าง


 

นายโชคชัย จิตรสุรผล
ครูอัตราจ้าง

 

 

นางทวีรัชต์ ถนอมรอด
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นางวัลลภา ปู่ชูประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางฉวีวรรณ งามวงศ์วาน
ครูชำนาญการพิเศษ


 

นางพรพนา ช้างสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางกัลยรัตน์ อัญชลี
ครูชำนาญการพิเศษนายเทพมงคล มังกร
ครูชำนาญการนางสาวกนกวรรณ อุทาธร
ครู


 


นางสาวสมฤดี แซ่เฮ้ง
ครูนางสาวศศิวิมล ขอนดอก
ครูนางสาวอรอิริยา สัมพันธ์พงค์
ครู


นางสาวรุ่งนภา มีทรง
ครู


 


นายพงษ์เดช อินเป็ง
ครูผู้ช่วย


นางสาวพัชรพร อ่อนทอง
ครูผู้ช่วย


นางสาวนัฐธิดา นพพันธ์
ครูผู้ช่วย


นายนำพล พลเยี่ยม
ครูผู้ช่วย 

นายสิวะ วิโย
ครูอัตราจ้าง

 


นางศันสนีย์ บังเกิดสุข
ครูชำนาญการ


นางขวัญจิตร์ บุญรัตนบัณฑิต
ครูชำนาญการพิเศษ

 


นางสาวสมฤทัย จันดี
ครู


นายปวีณวัชร ศรีสุข
ครู

นางสาวสุธารัตน์ รินสันเทียะ
ครูผู้ช่วย

นายกรรพล เมืองคำ
ครูผู้ช่วย

 

นายอาทิตย์ กฤษณา
ครูผู้ช่วย

นายนิธินันท์ วรรณา
ครูผู้ช่วย

นางสาวธวานาภรณ์ จุลณสุทธิ์สิริ
ครูชำนาญการ (ช่วยราชการ)


นางสาวจุฬาลักษณ์ สิมมาเคน
ครูอัตราจ้าง


 

นายนพดล บุตรลักษณ์
ครูอัตราจ้าง


นายกิตติ บุญเชิด
ครูอัตราจ้าง

นายเกียรติกวินท์ วัชรทรธำรงค์
ครูอัตราจ้าง


 


 

 


 

 

นางกิตติยา ศรีวิรัญ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางสาวนันทนีย์ เม้ากลาง
ครู

 


นางสาวปาริชาติ จันทร์สด
ครู

 

นางสาวชณกทิพ การุณย์
ครู


นางสาวรุ่งทิวา ดารักษ์
ครู

นางสาววิมลทิพย์ ชุติมนต์โฆษิต
ครู


นางสาวสุพัตรา สิงหะ
ครูผู้ช่วย

 

นางสาวรัชชาภรณ์ มีสวน
ครู


นางสาวปาริฉัตร แสงเสน
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิชญาภา ภูมินทร
ครูผู้ช่วย


 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอำไพ พ้นภัยพาล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางกุหลาบทิพย์ เพ็งอินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุภิญญา พ้นภัยพาล
ครู

 


นางสิริกาญจน์ กุลประยงค์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวนพดารา ใบเจริญ
ครูชำนาญการ


นางสาวฝนทิพย์ หาญชนะ
ครู


นางสาวศิริพร พิมพ์สารี
ครู

 

นางสาวนุชนาถ มุ่งหาผล
ครูนายอนันต์ เวชวิรัตน์
ครูผู้ช่วย


นายธนวัฒน์ ปริญญาวาณิชย์
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ ร.ต.หญิง พัชรียา รสฟุ้ง
ครูผู้ช่วย

 

นายประวิทย์ ทองเทศ
ครูผู้ช่วย


นางสาวนภาทิพย์ บุญเที่ยง
พนักงานราชการนายธนพล โพธิขันธ์
ครูวิกฤต


 


 

  


 

นางสุชาดา ชูชัยวรากิจ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางสมทรง เคลือบสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ


นางจุรีย์ ชัยเจริญกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

 


นางสาวนวลพรรณ ชลารักษ์
ครูชำนาญการ


นางสาวขวัญเรือน จิตต์จักร์
ครู

นางสาวติปราฝัน พรมภักดี
ครู

นางสาวสุปรียา ยุวศรี 
ครู

 

นางสาวธมนันท์ กันดิษฐ
ครู

นางสาวนรีกานต์ ธนะสอน
ครู

นางสาวเวชุตา เอี่ยมสงคราม 
ครู

นางสาวจิราภรณ์ พ่านปาน 
ครู

 

นางสาวกุลชาติ หนองพล 
ครู

นางสาวทตยาภรณ์ รัฐนันทมงคล 
ครูชำนาญการ

นางสาวอิศราวรรณ สัมพันธ์พร
ครูผู้ช่วย

นายอำพล ธรรมโร
ครูผู้ช่วย

 

นางพัชรพรรณ ปานะโปย 
พนักงานงานราชการ

นางชนันต์พร ศรีสุวรรณ
พนักงานงานราชการ

นายธีรวุฒิ หงส์งามเจริญ
ครูอัตราจ้าง

 

Mr. Christian Nana
ครูอัตราจ้าง

 

Mr. Martin de Regt
ครูอัตราจ้าง

 

 

Ms. Nastaran Mansouri
ครูอัตราจ้าง

 

ดร.ศิริพร ชอบสะอาด
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นางสาวณัชชาภัทร ยุระหาร
ครู


นายชยพล ฉายวิเชียร
ครูชำนาญการ

 

นายชวินโรจน์ สรรพสิทธิพานิช
ครู

 นายคณาวุฒิ นาควิเชียร
ครูอัตราจ้าง


 

 

 

 

 

 

 

 

ว่าที่ร.ต.หญิงอัญชิษฐา สุรฐากูร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

นางอภิญญา ทับทอง
ครูชำนาญการ


นายวิเชียร ชูชัยวรากิจ
ครูชำนาญการ

 

นางวาสนา วรรณรักษ์
ครูชำนาญการ

 

นางสาววีรนุช สองแก้ว
ครู


นางสาวปิยาภรณ์ ทองลิ่ม
ครู


นางสาวกนกวรรณ แสงอรุณ
ครู

 

 

 


 

นางวาสนา วิสาโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดา
ครูชำนาญการ

นางสาวนิติพร เจริญแพทย์
ครู

 

นางสาวศิริจันทร์ โพธิ์ทอง
ครูนายมีศักดิ์ ศิริรักษ์
ครู


นางสาวจุฑามาศ บินชัย
ครู

นายเกียรติศักดิ์ หมัดนะฮู
ครูอัตราจ้าง

 

 

 

 

 

นางสาววาลี สุริมานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
งานแนะแนว

นางสาวณัฎฐนิชา สาธุการันต์
ครู
งานห้องสมุด

 

นางสรียา แสงสากล
ครูผู้ช่วย
งานแนะแนว

นางสาวฐิติมา เตียวหยิน
ครูผู้ช่วย
งานแนะแนว


 

 


 

  

 

นางสาวศศิธร หอมแสง
ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกนิษฐา เพชรประเสริฐสุข
ครูอัตราจ้าง
งานวิชาการ

 

นางสาวอาภาพร ดีรัศมี
ครูอัตราจ้าง
งานส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวปิ่นอนงค์ ตะเพียนทอง
ครูอัตราจ้าง

 

นางสาวณัฏฐ์ณภัทร บุญรัตนบัณฑิต
ครูธุรการ


นางสาวธัญดา บรรพสุวรรณ
ครูวิกฤต

 

 

 

 

 


นายบัญชา ช่วยชูทรัพย์
ช่างปูนชั้น 2

นายชนสรณ์ ยะสะวุฒิ
ช่างไฟฟ้า


 

นายนา ตันหลง
ช่างไฟฟ้า


 


นายมนู มหากันฑ์
พนักงานขับรถ


นายทัศนุ สมงาม
พนักงานถ่ายเอกสาร


 

นายธวัช ศรีเมือง 
ยาม 

นายแผน สุรินทบูรณ์ 
ยาม 

นางสมทรง คล้ายเนียม 
แม่บ้าน

นางถาวร ผาสุข 
แม่บ้าน

 

นางสาววิภา พงษ์ไพโรจน์ 
แม่บ้าน

นางสาวอาภาภรณ์ ลำปะพา 
แม่บ้าน 

นางสาวสุภาพร หอมไลย์ 
แม่บ้าน

นางบุญสร้อย โคลดประโคน
แม่บ้าน

 

นางลำยวน นพพิบูลย์
แม่บ้าน