::ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ::Welcome to Bansuan jananusorn School :: http://www.banjan.ac.th


นางอัญชลี  อิสสรารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

นางอรุณี ตั๊นงาม
ครูชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

นางอภิญญา ทับทอง
ครูชำนาญการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางขวัญจิตร์ บุญรัตนบัณฑิต
ครูชำนาญการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

นายปรีชา พูลทวี
ครูชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 


นางอรุณี ตั๊นงาม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นายมงคล แสนประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษนางศศิธร อัจจิมาธร
ครูชำนาญการพิเศษ

 


นายธงชัย วงษ์บูรณาวาทย์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางอาภรณ์ ดวงรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางศศิธร จันทวี
ครูชำนาญการพิเศษนางสาวกัลยา โอสถผสม
ครูชำนาญการ

 นายอวะสัน บรรจงปรุ
ครูชำนาญการ

นางสาวพรพิมล โกศลวัฒน์
ครูนายคมสัน วงษ์ชาลี
ครู


นางสาวบุษยา หวังกุนกลาง
ครูผู้ช่วย

 

นายสุวัธชัย ศรีเล็ก
ครูผู้ช่วย

นางสาวจณิสตา รักความซื่อ
ครูผู้ช่วย

นางสาวเมธิญา เฟื่องศรี
ครูชำนาญการ นางสาวกัญญ์ชิสา มานเสนกิตติ์ธนา
ครูผู้ช่วย

 


นางสาวนวพร พิมแพร
ครูอัตราจ้าง

นางสาวศศิธร กิติรัตน์
ครูอัตราจ้าง

 


นางวัลลภา ปู่ชูประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นางฉวีวรรณ งามวงศ์วาน
ครูชำนาญการนางสาวสุดา ธนพิบูลกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางวราภรณ์ กุศลมโน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรพนา ช้างสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกัลยรัตน์ อัญชลี
ครูชำนาญการ


นางทวีรัชต์ ถนอมรอด
ครูชำนาญการ

 


นายเทพมงคล มังกร
ครูชำนาญการนางสาวชุลีพร มาศจด
ครู


นางสาวกนกวรรณ อุทาธร
ครู


นางสาวสมฤดี แซ่เฮ้ง
ครูผู้ช่วย

 นางสาวศศิวิมล ขอนดอก
ครูผู้ช่วยนางสาวอรอิริยา สัมพันธ์พงค์
ครูผู้ช่วย


นางสาวรุ่งนภา มีทรง
ครูผู้ช่วย


นายพงษ์เดช อินเป็ง
ครูผู้ช่วย

 

นางสาวพัชรพร อ่อนทอง
ครูผู้ช่วย

นายสิวะ วิโย
ครูอัตราจ้าง


นางศันสนีย์ บังเกิดสุข
ครูชำนาญการ


นางขวัญจิตร์ บุญรัตนบัณฑิต
ครูชำนาญการ

 


นางสาวสมฤทัย จันดี
ครูผู้ช่วย


นายปวีณวัชร ศรีสุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุธารัตน์ รินสันเทียะ
ครูผู้ช่วย

นายกรรพล เมืองคำ
ครูผู้ช่วย

 

นางสาวจุฬาลักษณ์ สิมมาเคน
ครูอัตราจ้าง

นายนพดล บุตรลักษณ์
ครูอัตราจ้าง

นายกิตติ บุญเชิด
ครูอัตราจ้าง

นายเกียรติกวินท์ วัชรทรธำรงค์
ครูอัตราจ้าง

 

 


 

 

 

นางกิตติยา ศรีวิรัญ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางณัฐรินีย์ จิรัตติกานนท์ 
ครูชำนาญการ


นางสาวนันทนีย์ เม้ากลาง
ครู

 


นางสาวอัจฉรา กระสานติ์กุล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวปาริชาติ จันทร์สด
ครูผู้ช่วย

นางสาวชณกทิพ การุณย์
ครูผู้ช่วย


นางสาวรุ่งทิวา ดารักษ์
ครูผู้ช่วย

 

นางสาววิมลทิพย์ ชุติมนต์โฆษิต
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพัตรา สิงหะ
ครูผู้ช่วย

 

 

นางกุหลาบทิพย์ เพ็งอินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวอำไพ พ้นภัยพาล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางนิภาภร ฤกษ์สวัสดิ
ครูชำนาญการพิเศษ

 


นางสุภิญญา พ้นภัยพาล
ครู


นางประคอง สุทธิมูล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสิริกาญจน์ กุลประยงค์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวนพดารา ใบเจริญ
ครูชำนาญการ

 


นางสาวฝนทิพย์ หาญชนะ
ครูผู้ช่วย


นางสาวศิริพร พิมพ์สารี
ครูผู้ช่วยนางสาวนภาทิพย์ บุญเที่ยง
พนักงานราชการ


นางสาววันวิสา ถุงทรัพย์
ครูอัตราจ้าง

 นายธนพล โพธิขันธ์
ครูวิกฤต

 


 

นางสุชาดา ชูชัยวรากิจ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางสมทรง เคลือบสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษนางรัชนี ทองมาก
ครูชำนาญการ

 นางระวิวรรณ ศิริจันทร์
ครูชำนาญการนางจุรีย์ ชัยเจริญกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนวลพรรณ ชลารักษ์
ครูชำนาญการ

นางสาวขวัญเรือน จิตต์จักร์
ครูผู้ช่วย

 

นางสาวติปราฝัน พรมภักดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุปรียา ยุวศรี 
ครูผู้ช่วย

นางสาวธมนันท์ กันดิษฐ
ครูผู้ช่วย

นางสาวนรีกานต์ จนใจ 
ครูผู้ช่วย 

 

นางสาวเวชุตา เอี่ยมสงคราม 
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิราภรณ์ พ่านปาน 
ครูผู้ช่วย 

นางสาวกุลชาติ หนองพล 
ครูผู้ช่วย 

นางสาวทตยาภรณ์ รัฐนันทมงคล 
ครู

 

นางพัชรพรรณ ปานะโปย 
พนักงานงานราชการ

 

 

 

นายธำรงค์ ยิ้มเจรืญ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นางสาวณัชชาภัทร ยุระหาร
ครูผู้ช่วย


นายชยพล ฉายวิเชียร
ครูชำนาญการ

 

ดร.ศิริพร ชอบสะอาด
ครูชำนาญการพิเศษนายปรีชา พูลทวี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชวินโรจน์ สรรพสิทธิพานิช
ครูผู้ช่วย

นางสาวมาลินี แซ่เอี๊ยว 
ครูอัตราจ้าง

 

 

 

 

 

 

นางอภิญญา ทับทอง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ว่าที่ร.ต.หญิงอัญชิษฐา สุรฐากูร
ครูผู้ช่วย

นายวิเชียร ชูชัยวรากิจ
ครูชำนาญการ

 

นางวาสนา วรรณรักษ์
ครูชำนาญการ

 

นางเปี่ยมรัตน์ มงคลฉัตรพร
ครูชำนาญการพิเศษนางสาววีรนุช สองแก้ว
ครูผู้ช่วย


นางสาวปิยาภรณ์ ทองลิ่ม
ครูผู้ช่วย

 

นางสาวกนกวรรณ แสงอรุณ
ครูผู้ช่วย


 

นางวาสนา วิสาโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดา
ครูชำนาญการ

นางสาวนิติพร เจริญแพทย์
ครู

 

นางสาวศิริจันทร์ โพธิ์ทอง
ครูผู้ช่วยนายมีศักดิ์ ศิริรักษ์
ครูผู้ช่วย


นางสาวจุฑามาศ บินชัย
ครูผู้ช่วย

นายเกียรติศักดิ์ หมัดนะฮู
ครูอัตราจ้าง

 

 

 

 

 

นางสาววาลี สุริมานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
งานแนะแนว

นางสาวระเบียบ สาธุการันต์
ครู
งานห้องสมุด

 

นายกิตติศักดิ์ บุญพอ
ครูอัตราจ้าง
งานแนะแนว


 


 

 

นางสาวศศิธร หอมแสง
ครูอัตราจ้าง
งานพัสดุ

นางสาวกนิษฐา เพชรประเสริฐสุข
ครูอัตราจ้าง
งานวิชาการ

 

นางสาวอาภาพร ดีรัศมี
ครูอัตราจ้าง
งานส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาววาสนา วสิกรัตน์
ครูอัตราจ้าง
งานกิจการนักเรียน

นางสาวปิ่นอนงค์ ตะเพียนทอง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาววันดี แซ่อึ้ง 
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

นางสาวณัฏฐ์ณภัทร บุญรัตนบัณฑิต
ครูธุรการ

นางสาวภัทรภร ลีนะวัต
งานบุคคล

 


นายบัญชา ช่วยชูทรัพย์
ช่างปูนชั้น 2


นายทัศนุ สมงาม
พนักงานบริการ

 


นายมนู มหากันฑ์
ช่างไฟฟ้า

นายชนสรณ์ ยะสะวุฒิ
ช่างไฟฟ้า

นายนา ตันหลง
ช่างไฟฟ้า

นายธวัช ศรีเมือง 
ยาม 

 

นายแผน สุรินทบูรณ์ 
ยาม 

 

นางสมทรง คล้ายเนียม 
แม่บ้าน

นางถาวร ผาสุข 
แม่บ้าน

 

นางสาววิภา พงษ์ไพโรจน์ 
แม่บ้าน

นางสาวอาภาภรณ์ ลำปะพา 
แม่บ้าน 

นางสาวสุภาพร หอมไลย์ 
แม่บ้าน

นางบุญสร้อย โคลดประโคน
แม่บ้าน