::ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ::Welcome to Bansuan jananusorn School :: http://www.banjan.ac.th


นายวัชระ บุบผามาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ

นายปิยวัฒน์ ปานด้วง
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคลการเงินและสินทรัพย์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ

 

  


รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายประวิทย์ ต่อรุ่งเรืองกิจ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ

 


รองผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 นางอรุณี ตั๊นงาม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นายมงคล แสนประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษนางศศิธร อัจจิมาธร
ครูชำนาญการพิเศษ

 นางศศิธร จันทวี
ครูชำนาญการพิเศษนายธงชัย วงษ์บูรณาวาทย์
ครูชำนาญการพิเศษนางอาภรณ์ ดวงรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษนางสาวกัลยา โอสถผสม
ครูชำนาญการ

 นายอวะสัน บรรจงปรุ
ครูชำนาญการ

นางสาวเมธิญา เฟื่องศรี
ครูชำนาญการ นายคมสัน วงษ์ชาลี
ครูนางสาวพรพิมล โกศลวัฒน์
ครูผู้ช่วย

 

นางสาวบุษยา หวังกุนกลาง
ครูผู้ช่วย

นายสุวัธชัย ศรีเล็ก
ครูผู้ช่วย

นางสาวจณิสตา รักความซื่อ
ครูผู้ช่วยนางสาวนวพร พิมแพร
ครูอัตราจ้าง

 


นางสาวศศิธร กิติรัตน์
ครูอัตราจ้าง

 

 


นางวัลลภา ปู่ชูประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสาวสุดา ธนพิบูลกุล
ครูชำนาญการพิเศษนางวราภรณ์ กุศลมโน
ครูชำนาญการพิเศษ

 นางพรพนา ช้างสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษนางรัตนา อติเรกวุฒิ
ครูชำนาญการพิเศษว่าที่ร้อยตรีจิรชัย ธรรมนิยม
ครูชำนาญการนางฉวีวรรณ งามวงศ์วาน
ครูชำนาญการ

 นางกัลยรัตน์ อัญชลี
ครูชำนาญการนางทวีรัชต์ ถนอมรอด
ครูชำนาญการนายเทพมงคล มังกร
ครูนางสาวชุลีพร มาศจด
ครู

 นางสาวกนกวรรณ อุทาธร
ครูผู้ช่วยนางสาวสมฤดี แซ่เฮ้ง
ครูผู้ช่วยนางสาวอรอิริยา สัมพันธ์พงค์
ครูผู้ช่วยนางสาวศศิวิมล ขอนดอก
ครูผู้ช่วย

 

นางสาวรุ่งนภา มีทรง
ครูผู้ช่วย

นายสิวะ วิโย
ครูอัตราจ้าง

 


นางสาวอัจฉรา กระสานติ์กุล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางกิตติยา ศรีวิรัญ
ครูชำนาญการพิเศษ


นายประพนธ์ ยิ้มสกุลกาญจน์
ครูชำนาญการพิเศษ

 


นางสาวนงนุช ขจรกลิ่น
ครูชำนาญการพิเศษนางณัฐรินีย์ จิรัตติกานนท์ 
ครูชำนาญการ


นางสาวนันทนีย์ เม้ากลาง
ครูนางสาวชณกทิพ การุณย์
ครูผู้ช่วย

 

นางสาวรุ่งทิวา ดารักษ์
ครูผู้ช่วย


นางสาวปาริชาติ จันทร์สด
ครูผู้ช่วย

 


นางสุภิญญา พ้นภัยพาล
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนางนิภาภร ฤกษ์สวัสดิ
ครูชำนาญการพิเศษนางชลลดา ยิ้มเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ

 นายชาญจิต ธีรวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษนางประคอง สุทธิมูล
ครูชำนาญการพิเศษนางสิริกาญจน์ กุลประยงค์
ครูชำนาญการพิเศษนางสาวอำไพ พ้นภัยพาล
ครูชำนาญการพิเศษ

 นางกุหลาบทิพย์ เพ็งอินทร์
ครูชำนาญการพิเศษนางสาวนพดารา ใบเจริญ
ครูชำนาญการนางสาวฝนทิพย์ หาญชนะ
ครูผู้ช่วยนางสาวศิริพร พิมพ์สารี
ครูผู้ช่วย

 นางสาวนภาทิพย์ บุญเที่ยง
พนักงานราชการ

 
นางสาววันวิสา ถุงทรัพย์
ครูอัตราจ้าง

นายสุชาติ สมเพ็ชร
ครูอัตราจ้าง

 

 

 

 


นางสาวสุภาภรณ์ ภัทรพิศาล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนางสมโภชน์ ส่องสว่าง
ครูชำนาญการพิเศษนางสมทรง เคลือบสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ


 นางจุรีย์ ชัยเจริญกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุชาดา ชูชัยวรากิจ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางรัชนี ทองมาก
ครูชำนาญการ

นางระวิวรรณ ศิริจันทร์
ครูชำนาญการ

 

นางสาวนวลพรรณ ชลารักษ์
ครูชำนาญการ

นางสาวขวัญเรือน จิตต์จักร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวติปราฝัน พรมภักดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุปรียา ยุวศรี 
ครูผู้ช่วย

 

นางสาวธมนันท์ กันดิษฐ
ครูผู้ช่วย

นางสาวนรีกานต์ จนใจ 
ครูผู้ช่วย 

นางสาวเวชุตา เอี่ยมสงคราม 
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิราภรณ์ พ่านปาน 
ครูผู้ช่วย 

 

นางพัชรพรรณ ปานะโปย 
พนักงานงานราชการ

นางสาวกุลชาติ หนองพล 
ครูผู้ช่วย 

นางสาวศจี บุญยงค์
ครูอัตราจ้างMr.Eric Flatness
ครูต่างประเทศ

 

Mr.Mladdenovic Milo
ครูต่างประเทศ

Ms.Zhu Siyi
ครูต่างประเทศ

 


นางสงวน ปัญญาประดิษฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษานายปรีชา พูลทวี
ครูชำนาญการพิเศษนายธำรงค์ ยิ้มเจรืญ
ครูชำนาญการพิเศษ

 นางสาวลักขณา ใช้ฮวดเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษดร.ศิริพร ชอบสะอาด
ครูชำนาญการพิเศษนายชยพล ฉายวิเชียร
ครูชำนาญการ

นางสาวณัชชาภัทร ยุระหาร
ครูผู้ช่วย

 

นายชวินโรจน์ สรรพสิทธิพานิช
ครูผู้ช่วย

นางสาวมาลินี แซ่เอี๊ยว 
ครู (อัตราจ้าง)

 


นายวิเชียร ชูชัยวรากิจ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 


นายสุขวุฒิ มงคลฉัตรพร
ครูชำนาญการพิเศษ


นายอำนวย พุทธภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ

 


นางเปี่ยมรัตน์ มงคลฉัตรพร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวสมรัก หาญณรงค์
ครูชำนาญการพิเศษนางวาสนา วรรณรักษ์
ครูชำนาญการนางอภิญญา ทับทอง
ครูชำนาญการ


 นางขวัญจิตร์ บุญรัตนบัณฑิต
ครูชำนาญการนางสาวศันสนีย์ ศรีสุข
ครูชำนาญการนางสาวสมฤทัย จันดี
ครูผู้ช่วยนางสาววีรนุช สองแก้ว
ครูผู้ช่วย

 

ว่าที่ร.ต.หญิงอัญชิษฐา สุรฐากูร
ครูผู้ช่วย

นางสาวปิยาภรณ์ ทองลิ่ม
ครูผู้ช่วย

 

นายปวีณวัชร ศรีสุข
ครูผู้ช่วย


นางสาวจุฬาลักษณ์ สิมมาเคน
ครูอัตราจ้าง

 

นายนพดล บุตรลักษณ์
ครูอัตราจ้าง

 

นายกิตติ บุญเชิด
ครูอัตราจ้าง

นายเกียรติกวินท์ วัชรทรธำรงค์
ครูอัตราจ้าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 


นางวาสนา วิสาโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดา
ครูชำนาญการ

นางสาวนิติพร เจริญแพทย์
ครูผู้ช่วย

 

นางสาวศิริจันทร์ โพธิ์ทอง
ครูผู้ช่วยนายมีศักดิ์ ศิริรักษ์
ครูผู้ช่วยนางสาวภัทรภร ลีนะวัต
ครูอัตราจ้าง

นายเกียรติศักดิ์ หมัดนะฮู
ครูอัตราจ้าง

 

 

 

 

นางสาววาลี สุริมานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
งานแนะแนว

นางสาวระเบียบ สาธุการันต์
ครูผู้ช่วย
งานห้องสมุด

 

นายกิตติศักดิ์ บุญพอ
ครูอัตราจ้าง
งานแนะแนว


นางสาวชมพูนุช ครองขจรสุข
ครูอัตราจ้าง
งานแนะแนว

นางสาวศศิธร หอมแสง
ครูอัตราจ้าง
งานพัสดุ

นางสาวกนิษฐา เพชรประเสริฐสุข
ครูอัตราจ้าง
งานวิชาการ

 

นางสาวอาภาพร ดีรัศมี
ครูอัตราจ้าง
งานส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาววาสนา วสิกรัตน์
ครูอัตราจ้าง
งานกิจการนักเรียน

นางสาวปิ่นอนงค์ ตะเพียนทอง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาววันดี แซ่อึ้ง 
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

นางสาวณัฏฐ์ณภัทร บุญรัตนบัณฑิต
ครูธุรการ

 

 

 


นายบัญชา ช่วยชูทรัพย์
ช่างปูนชั้น 2


นายทัศนุ สมงาม
พนักงานบริการ

 


นายมนู มหากันฑ์
ช่างไฟฟ้า

นายชนสรณ์ ยะสะวุฒิ
ช่างไฟฟ้า

นายนา ตันหลง
ช่างไฟฟ้า

นายธวัช ศรีเมือง 
ยาม 

 

นายแผน สุรินทบูรณ์ 
ยาม 

 

นางสมทรง คล้ายเนียม 
แม่บ้าน

นางถาวร ผาสุข 
แม่บ้าน

 

นางสาววิภา พงษ์ไพโรจน์ 
แม่บ้าน

นางสาวอาภาภรณ์ ลำปะพา 
แม่บ้าน 

นางจันทรา ฉวีรัมย์ 
แม่บ้าน