::ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ::Welcome to Bansuan jananusorn School :: http://www.banjan.ac.th


นางนภาพร มูลเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัญสุรียา นามเหลา
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 

นางณัฐรินีย์ จิรัตติกานนท์ 
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
รองผู้อำนวยการชำนาญการ

นางปฏิญญา บุญผ่อง
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 

นายตฤณสิงห์ อิ่มใจ
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
รองผู้อำนวยการชำนาญการ

 

นางศศิธร จันทวี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวเมธิญา เฟื่องศรี
ครูชำนาญการ 
นางศศิธร อัจจิมาธร
ครูชำนาญการพิเศษ


 


นางอาภรณ์ ดวงรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวกัลยา โอสถผสม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอวะสัน บรรจงปรุ
ครูชำนาญการพิเศษนางสาวพรพิมล โกศลวัฒน์
ครู

 


นางสาวบุษยา หวังกุนกลาง
ครู

นายสุวัธชัย ศรีเล็ก
ครู

นางสาวจณิสตา รักความซื่อ
ครูนางสาวกัญญ์ชิสา มานเสนกิตติ์ธนา
ครู


 


ว่าที่ ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ์
ครูชำนาญการ


นางสาวแอนนา สุภาพญาติ
ครูชำนาญการ

นางสาวสุวิมล บัวทอง
ครูผู้ช่วย


นางสาวขวัญธีรา อาจมนตรี
ครูผู้ช่วย


 

นายสิทธิพัฒน์ จรกระจ่าง
ครูผู้ช่วย

 

 

นางทวีรัชต์ ถนอมรอด
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางกัลยรัตน์ อัญชลี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางศันสนีย์ บังเกิดสุข
ครูชำนาญการ

 

นางพรพนา ช้างสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

 


นางฉวีวรรณ งามวงศ์วาน
ครูชำนาญการพิเศษ


นางขวัญจิตร์ บุญรัตนบัณฑิต
ครูชำนาญการพิเศษ


นายเทพมงคล มังกร
ครูชำนาญการ 


นางสาวศศิวิมล ขอนดอก
ครู
นางสาวกนกวรรณ อุทาธร
ครู


นางสาวสมฤดี แซ่เฮ้ง
ครู


นางสาวสมฤทัย จันดี
ครู


 นางสาวอรอิริยา สัมพันธ์พงค์
ครู


นายปวีณวัชร ศรีสุข
ครูนางสาวรุ่งนภา มีทรง
ครูนายพงษ์เดช อินเป็ง
ครู 

นางสาวสุธารัตน์ รินสันเทียะ
ครู

นายกรรพล เมืองคำ
ครู

นางสาวนัฐธิดา นพพันธ์
ครู

 


นายอาทิตย์ กฤษณา
ครู

 


นางสาวสุนิสา สิทธิเสนา
ครู


นายนำพล พลเยี่ยม
ครูผู้ช่วย

นายนิธินันท์ วรรณา
ครูผู้ช่วยนางสาวพรรณธร คงใหญ่
ครูผู้ช่วย


 

นางสาวชญานี แห้วเพ็ชร์
ครูผู้ช่วย

 

นายพิชญ์ ภูเขียว
ครูผู้ช่วย

นายสิวะ วิโย
ครูอัตราจ้าง


นางสาวจุฬาลักษณ์ สิมมาเคน
ครูอัตราจ้าง


 

นายกิตติ บุญเชิด
ครูอัตราจ้าง

 

 


นางสาวนันทนีย์ เม้ากลาง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางสาวปาริชาติ จันทร์สด
ครู


นางสาวชณกทิพ การุณย์
ครู

 


นางสาวรุ่งทิวา ดารักษ์
ครู

นางสาววิมลทิพย์ ชุติมนต์โฆษิต
ครู

นางสาวสุพัตรา สิงหะ
ครู


นางสาวรัชชาภรณ์ มีสวน
ครู

 


นางสาวปาริฉัตร แสงเสน
ครูผู้ช่วย

นางสาวกัลย์สุดา ขำศิริ
ครูผู้ช่วย

นางสาวการะเกด จิตสมบูรณ์
ครูผู้ช่วย


 

 

 

 


 

 


นางสาวฝนทิพย์ หาญชนะ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสุภิญญา พ้นภัยพาล
ครูนางสาวศิริพร พิมพ์สารี
ครู


 

นางสาวนุชนาถ มุ่งหาผล
ครูนายอนันต์ เวชวิรัตน์
ครู


ว่าที่ ร.ต.หญิง พัชรียา รสฟุ้ง
ครู

นายธนวัฒน์ ปริญญาวาณิชย์
ครู

 

นายประวิทย์ ทองเทศ
ครูผู้ช่วย


นายชิตชัย ชุมวรฐายี์
ครู


นางสาวศิริรัตน์ สีทิม
ครูผู้ช่วย


นางสาวนภาทิพย์ บุญเที่ยง
พนักงานราชการ


 


นายธนพล โพธิขันธ์
ครูวิกฤต


นายเอกรินทร์ หอมสุข
ครูอัตราจ้าง


 

นางสาวกุลชาติ หนองพล 
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางสาวนวลพรรณ ชลารักษ์
ครูชำนาญการนางสมทรง เคลือบสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ


 


นางสาวขวัญเรือน จิตต์จักร์
ครู


นางสาวติปราฝัน พรมภักดี
ครู


นางสาวสุปรียา ยุวศรี 
ครู


นางสาวจิราภรณ์ พ่านปาน 
ครู

 

นางสาวทตยาภรณ์ รัฐนันทมงคล 
ครูชำนาญการ


นางสาวอิศราวรรณ สัมพันธ์พร
ครู


นายอำพล ธรรมโร
ครู


นางสาวสาริศา ทิศาวงศ์
ครูผู้ช่วย


 

นางสาวกัลยาศิริ แสงสว่าง
ครูผู้ช่วย


นางสาวจิตราพร อุมัด
ครูผู้ช่วย


นางสาวปทุมรัตน์ คำโมนะ
ครูผู้ช่วย

 

นางพัชรพรรณ ปานะโปย 
พนักงานงานราชการ

 

นางชนันต์พร ศรีสุวรรณ
พนักงานงานราชการ

นางสาวผกาภรณ์ เทพพิทักษ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาววรัญญา หอมชื่น
ครูอัตราจ้าง

Mr. Karlo B. Branzuela
ครูอัตราจ้าง

 

Miss Kristyline S. Magcalas
ครูอัตราจ้าง

 

 

 

 

นายชวินโรจน์ สรรพสิทธิพานิช
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


ดร.ศิริพร ชอบสะอาด
ครูชำนาญการพิเศษนางสาวณัชชาภัทร ยุระหาร
ครู


 


นายนเรศ วันเชียง
ครู


นายธีรเมธ สีเขียวสด
ครูผู้ช่วย

 

นางสาวพรินท์พัช สองแก้ว
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 


นางสาวกนกวรรณ แสงอรุณ
ครู


นางอภิญญา ทับทอง
ครูชำนาญการ


 

นายวิเชียร ชูชัยวรากิจ
ครูชำนาญการ

 

นางวาสนา วรรณรักษ์
ครูชำนาญการนางสาวปิยาภรณ์ ทองลิ่ม
ครู 

 


 

นางวาสนา วิสาโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดา
ครูชำนาญการ

นางสาวนิติพร เจริญแพทย์
ครู

 

นางสาวศิริจันทร์ โพธิ์ทอง
ครูนายมีศักดิ์ ศิริรักษ์
ครู


นางสาวจุฑามาศ บินชัย
ครู


นายนเทพ มากแจ้ง
พนักงานงานราชการ

 

 

 

 

 

นางสาววาลี สุริมานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
งานแนะแนว

นางสาวณัฎฐนิชา สาธุการันต์
ครู
งานห้องสมุด

 

นางสรียา แสงสากล
ครู
งานแนะแนว

นางสาวฐิติมา เตียวหยิน
ครู
งานแนะแนว


 

 


 

  

 

นางศศิธร สร้อยทิพย์
ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวอาภาพร ดีรัศมี
ครูอัตราจ้าง
งานส่งเสริมการจัดการศึกษา


 

นางสาวกนิษฐา เพชรประเสริฐสุข
ครูอัตราจ้าง
งานวิชาการนางสาวธัญดา บรรพสุวรรณ
ครูวิกฤต

 


นางธนาพร โตจินดา
ครูพี่เลี้ยงเด็ก

 

 

 

 

 

 

 

นายนา ตันหลง
ช่างไฟฟ้า

นายชนสรณ์ ยะสะวุฒิ
ช่างไฟฟ้า


 

นายแผน สุรินทบูรณ์ 
ยาม นายทัศนุ สมงาม
พนักงานถ่ายเอกสาร

นายภัยวัน ใคร่นุ่นน้อย
ยาม

 

นางถาวร ผาสุข 
แม่บ้าน

 

นางสมทรง คล้ายเนียม 
แม่บ้าน

นางสาววิภา พงษ์ไพโรจน์ 
แม่บ้าน

นางสาวอาภาภรณ์ ลำปะพา 
แม่บ้าน 

 

นางสาวสุภาพร หอมไลย์ 
แม่บ้าน