::ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ::Welcome to Bansuan jananusorn School :: http://www.banjan.ac.th

 

   

กลุ่มบริหาร:Administrative

นางอัญชลี  อิสสรารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

 

นางอรุณี ตั๊นงาม
ครูชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางอภิญญา ทับทอง
ครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางขวัญจิตร์ บุญรัตนบัณฑิต
ครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายปรีชา พูลทวี
ครูชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป