::ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ::Welcome to Bansuan jananusorn School :: http://www.banjan.ac.th


นางนภาพร มูลเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นางณัฐรินีย์ จิรัตติกานนท์
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
รองผู้อำนวยการชำนาญการ

 

นางสาวอัญสุรียา นามเหลา 
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นางปฏิญญา บุญผ่อง
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวหนูแปง ปะกิระคะ
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
รองผู้อำนวยการชำนาญการ

 

นายอวะสัน บรรจงปรุ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางศศิธร จันทวี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเมธิญา เฟื่องศรี
ครูชำนาญการ 


 นางศศิธร อัจจิมาธร
ครูชำนาญการพิเศษนางอาภรณ์ ดวงรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษนางสาวกัลยา โอสถผสม
ครูชำนาญการพิเศษ

 นางสาวพรพิมล โกศลวัฒน์
ครู

 


นางสาวบุษยา หวังกุนกลาง
ครู

นางสาวจณิสตา รักความซื่อ
ครู
นางสาวกัญญ์ชิสา มานเสนกิตติ์ธนา
ครู


ว่าที่ ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ์
ครูชำนาญการ


 

นางสาวแอนนา สุภาพญาติ
ครูชำนาญการ


นางสาวสุวิมล บัวทอง
ครู


นางสาวขวัญธีรา อาจมนตรี
ครู


นายสิทธิพัฒน์ จรกระจ่าง
ครู


 

นางสาวบัณฑิตา  อดิเรกศร ครูผู้ช่วย

 

 

นางทวีรัชต์ ถนอมรอด
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางกัลยรัตน์ อัญชลี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางศันสนีย์ บังเกิดสุข
ครูชำนาญการ

 

นางพรพนา ช้างสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

 


นางฉวีวรรณ งามวงศ์วาน
ครูชำนาญการพิเศษ


นางขวัญจิตร์ บุญรัตนบัณฑิต
ครูชำนาญการพิเศษ


นายเทพมงคล มังกร
ครูชำนาญการ 


นางสาวศศิวิมล ขอนดอก
ครู
นางสาวกนกวรรณ อุทาธร
ครู


นางสาวสมฤดี แซ่เฮ้ง
ครู


นางสาวสมฤทัย จันดี
ครู


 นางสาวอรอิริยา สัมพันธ์พงค์
ครู


นายปวีณวัชร ศรีสุข
ครูนางสาวรุ่งนภา มีทรง
ครูนายพงษ์เดช อินเป็ง
ครู 

นางสาวสุธารัตน์ รินสันเทียะ
ครู

นายกรรพล เมืองคำ
ครู

นางสาวนัฐธิดา นพพันธ์
ครู

 


นายอาทิตย์ กฤษณา
ครู

 


นางสาวสุนิสา สิทธิเสนา
ครู


นายนำพล พลเยี่ยม
ครู

นายนิธินันท์ วรรณา
ครูนางสาวพรรณธร คงใหญ่
ครู


 

นางสาวชญานี แห้วเพ็ชร์
ครูผู้ช่วย

 

นายพิชญ์ ภูเขียว
ครูผู้ช่วย

นางสาววรัญญา โพชนะจิต
ครูชำนาญการ


นางสาวกุลนันท์  นนนุศาสตร์
ครูผู้ช่วย


 

นายสิวะ วิโย
ครูอัตราจ้าง

นายกิตติ บุญเชิด
ครูอัตราจ้าง

 


นางสาวชณกทิพ การุณย์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนันทนีย์ เม้ากลาง
ครูชำนาญการ


นางสาวปาริชาติ จันทร์สด
ครู

 

 


นางสาวรุ่งทิวา ดารักษ์
ครู

นางสาววิมลทิพย์ ชุติมนต์โฆษิต
ครู

นางสาวสุพัตรา สิงหะ
ครูนางสาวปาริฉัตร แสงเสน
ครู

 

นางสาวกัลย์สุดา ขำศิริ
ครูผู้ช่วย

นางสาวการะเกด จิตสมบูรณ์
ครูผู้ช่วย

 


นางสาวฝนทิพย์ หาญชนะ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสุภิญญา พ้นภัยพาล
ครูนางสาวศิริพร พิมพ์สารี
ครู


 

นางสาวนุชนาถ มุ่งหาผล
ครูนายอนันต์ เวชวิรัตน์
ครู


ว่าที่ ร.ต.หญิง พัชรียา รสฟุ้ง
ครู

นายธนวัฒน์ ปริญญาวาณิชย์
ครู

 

นายประวิทย์ ทองเทศ
ครู


นายชิตชัย ชุมวรฐายี์
ครู


นางสาวศิริรัตน์ สีทิม
ครูผู้ช่วย


นายโชคอนันต์ จึงเจริญรัตน์
ครูชำนาญการ


 


นางสาวนภาทิพย์ บุญเที่ยง
พนักงานราชการนายธนพล โพธิขันธ์
ครูวิกฤต


นายเอกรินทร์ หอมสุข
ครูอัตราจ้าง

 


 

 


 


 

นางสาวกุลชาติ หนองพล 
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางสาวนวลพรรณ ชลารักษ์
ครูชำนาญการนางสมทรง เคลือบสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ


 


นางสาวขวัญเรือน จิตต์จักร์
ครู


นางสาวติปราฝัน พรมภักดี
ครู


นางสาวจิราภรณ์ พ่านปาน 
ครู


นางสาวทตยาภรณ์ รัฐนันทมงคล 
ครูชำนาญการ

 

นางสาวอิศราวรรณ สัมพันธ์พร
ครู


นายอำพล ธรรมโร
ครู


นางสาวสาริศา ทิศาวงศ์
ครู


นางสาวกัลยาศิริ แสงสว่าง
ครู


 

นางสาวจิตราพร อุมัด
ครูผู้ช่วย


นางสาวปทุมรัตน์ คำโมนะ
ครูผู้ช่วย


นางสาววนาลี  วันเชียง 
ครูชำนาญการ

 

นางสาวนวพร  เกษมธารนันท์
ครูชำนาญการ

 

นางพัชรพรรณ ปานะโปย 
พนักงานงานราชการ

นางชนันต์พร ศรีสุวรรณ
พนักงานงานราชการ

นางสาวผกาภรณ์ เทพพิทักษ์
ครูอัตราจ้าง

 

นางสาววรัญญา หอมชื่น
ครูอัตราจ้าง

 

Mr. Karlo B. Branzuela
ครูอัตราจ้าง

Miss Kristyline S. Magcalas
ครูอัตราจ้าง

Mr. Daniel Forteza
ครูอัตราจ้าง

Ms. Irene G. Pulas
ครูอัตราจ้าง

 

Ms. Lucky Lucente
ครูอัตราจ้าง

 

 

 

นายชวินโรจน์ สรรพสิทธิพานิช
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


ดร.ศิริพร ชอบสะอาด
ครูชำนาญการพิเศษนางสาวณัชชาภัทร ยุระหาร
ครู


 


นายนเรศ วันเชียง
ครู


นายธีรเมธ สีเขียวสด
ครูผู้ช่วย

นายวีระชัย  สามารถ
ครูผู้ช่วย 


 


 


 


 

นางสาวพรินท์พัช สองแก้ว
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 


นางสาวกนกวรรณ แสงอรุณ
ครู


นางอภิญญา ทับทอง
ครูชำนาญการ


 

นายวิเชียร ชูชัยวรากิจ
ครูชำนาญการ

 

นางวาสนา วรรณรักษ์
ครูชำนาญการนางสาวเบญจมาภรณ์  พันธ์ศิริ
ครูชำนาญการ 

 


 

นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางวาสนา วิสาโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิติพร เจริญแพทย์
ครู

 

นางสาวศิริจันทร์ โพธิ์ทอง
ครูนายมีศักดิ์ ศิริรักษ์
ครู


นางสาวจุฑามาศ บินชัย
ครู


นายนเทพ มากแจ้ง
พนักงานงานราชการ

 

 

 

 

 

นางสรียา แสงสากล
ครู
งานแนะแนว

นางสาวณัฎฐนิชา สาธุการันต์
ครู
งานห้องสมุด

 

นางสาวสุนทรีย์  คำคง
ครู
งานแนะแนว 

 


 

  

 

นางศศิธร สร้อยทิพย์
ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวอาภาพร ดีรัศมี
ครูอัตราจ้าง
งานส่งเสริมการจัดการศึกษา


 

นางสาวกนิษฐา เพชรประเสริฐสุข
ครูอัตราจ้าง
งานวิชาการนางสาวธัญดา บรรพสุวรรณ
ครูวิกฤต

 


นางธนาพร โตจินดา
ครูพี่เลี้ยงเด็ก

 

นางสาวชณัฐฌา พลไธสงค์
ครูอัตราจ้าง

 

 

 

 

 

นายนา ตันหลง
ช่างไฟฟ้า

นายชนสรณ์ ยะสะวุฒิ
ช่างไฟฟ้า


 

นายแผน สุรินทบูรณ์ 
ยาม 


นายภัยวัน ใคร่นุ่นน้อย
ยาม

นางถาวร ผาสุข 
แม่บ้าน

 

นางสมทรง คล้ายเนียม 
แม่บ้าน

 

นางสาววิภา พงษ์ไพโรจน์ 
แม่บ้าน

นางสาวอาภาภรณ์ ลำปะพา 
แม่บ้าน 

นางสาวสุภาพร หอมไลย์ 
แม่บ้าน

 

นางสาววาสนา หงส์ทอง
แม่บ้าน

 

นางสาวยุวลักษณ์ มณีศรี
แม่บ้าน