::ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ::Welcome to Bansuan jananusorn School :: http://www.banjan.ac.th

 

   

กลุ่มบริหาร:Administrative

นางนภาพร มูลเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัญสุรียา นามเหลา
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นางณัฐรินีย์ จิรัตติกานนท์ 
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
รองผู้อำนวยการชำนาญการ

นางปฏิญญา บุญผ่อง
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายตฤณสิงห์ อิ่มใจ
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
รองผู้อำนวยการชำนาญการ